Studiedag 2020 – Kleur bekennen!

De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar…

De Studiedag Ritus en Tempelbouw op zaterdag 26 september 2020 gaat verder na de op- roep van vorig jaar…

Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal: denk na over wat de vrijmetselarij bijdraagt aan onze wereld en hoe daarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende lichtingen en generaties. Terlouws oproep klonk nog lang na. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot hoe de Studiedag 2020 vorm en inhoud zal krijgen! Want wat is eigenlijk het “transgenerationele vermogen” van de vrijmetselarij in het licht van de urgente vraagstukken in onze leefwereld? Hoe kunnen we onze maçonnieke gereedschappen inzetten om verbindingen te maken in plaats van tegenover elkaar te staan? En hoe kunnen we de enorme diversiteit die we meebrengen, inzetten als een kracht? Welk signaal zenden we daarbij uit? Oftewel: hoe bekennen wij eigenlijk kleur?

lees verder >

THOTH MEI 2020 Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Geen onderwerp waarover nu zo uitputtend wordt gecompareerd dan de toekomst na pandemie en onvermijdelijke recessie. Dystopie of utopie? Het antwoord komt natuurlijk op óns aan. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse maçonniek-culturele magazine Thoth dat komende week verschijnt, worden mogelijke contouren van een nieuwe orde in wording geschetst.

Regeert ‘Big Brother’ de loge? Vinden comparities alleen nog virtueel plaats? Kunnen robots met AI vrijmetselaar worden? Is de aarde voor ruimte-emigranten een nog nauwelijks waarneembaar stipje in het universum geworden?

lees verder >

THOTH MEI 2020 Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Geen onderwerp waarover nu zo uitputtend wordt gecompareerd dan de toekomst na pandemie en onvermijdelijke recessie. Dystopie of utopie? Het antwoord komt natuurlijk op óns aan. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse maçonniek-culturele magazine Thoth dat komende week verschijnt, worden mogelijke contouren van een nieuwe orde in wording geschetst.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >

Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >
1 2