Collegium Masonicum

De Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.De 22e editie van Collegium Masonicum zal gehouden worden op 6  en 7 februari 2021 in Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ , Molenweg 49 te Lunteren.

Verdere informatie of  aanmelden kan men verkrijgen via het e-mailadres: haaskno@kpnmail.nl of info@ritusentempelbouw.nl

lees verder >

Rituelendag 2020

Anders ontmoeten, anders verbinden!

De Rituelendag 2020 gaat virtueel door op zaterdag 27 juni 2020!
Gezien de bijzondere en ongewisse omstandigheden waarin we deze dagen in hoog tempo met elkaar zijn terechtgekomen, hebben we besloten om de Rituelendag 2020 een andere vorm te geven. De Rituelendag zal nog altijd doorgang vinden op zaterdag 27 juni 2020, maar nu in een virtuele context. Voor 2020 zal onze virtuele Rituelendag in het teken staan van “Anders ontmoeten, anders verbinden”.
De rituelencommissie zal in de komende periode de ervaringen en inzichten die voortkomen uit deze nieuwe manier van met elkaar werken, verzamelen en langs de weg van ‘creatieve synthese’ komen tot een speciaal digitaal rituaal voor de Rituelendag. Het gaat daarbij niet om specifieke maçonnieke elementen en ritueelteksten, maar juist om het opbouwen van een nieuw rituaal in een virtuele online-context en de persoonlijke en gezamenlijke beleving daarvan.
Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2020 staat kosteloos open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw.

lees verder >

THOTH MAART 2020 – Dromen tussen aarde en hemel

Vrijmetselarij biedt de ruimte om virusvrij te dromen tussen aarde en hemel, tussen actuele wereldse uitdagingen en toekomstperspectieven die de menselijke grenzen te buiten gaan. Het Azuren Gewelf boven het ritueel nodigt uit tot de hemel te reiken; die hemel is vrijelijk te zien als beeld voor welk menselijk ideaal dan ook, voor jood en moslim, christen en hindoe, godloochenaar en ietsist, ‘boomer’ en ‘millennial’.  

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

Ein Logenbild – De geschiedenis van een schilderij – Tjeu van den Berk

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de Stu- diedag 2018 van de maçonnieke stichting Ritus en Tem- pelbouw met als thema ‘Rituelen en magie’. Het is een studie naar de personen en hun ritueel, afgebeeld op het schilderij dat op de voorzijde van de omslag staat. Is het louter een fantasie? Zo niet, ter gelegenheid waarvan is het gemaakt? En dan vooral met welke reden?

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >
1 2