THOTH MEI 2019 – Het grote verhaal van de bouw

Het grote verhaal van de bouw.De beeldentaal van de vrijmetselaar is afkomstig uit de gotische kathedralen. In het meesterlijke stenen loflied op de Schepper van Hemel en Aarde van de middeleeuwse bouwmeesters lieten hun speculatieve erfgenamen van de achttiende eeuw een schijnsel van licht toe, het licht dat door mensen ontstoken kan worden. Hoe dat samenspel van bouw en licht de creativiteit in de loges van nú stimuleert, wordt duidelijk in het meinummer van het cultureel-maçonniek tijdschrift Thothdat volgende week verschijnt.

lees verder >

LOGES IN DE LAGE LANDEN – Toekomst uit traditie – Vrijheid in verbondenheid

HUGO DE CNODDER, AUTEUR-UITGEVER, IN COPRODUCTIE MET Nederlandse maçonnieke stichting ‘Ritus en Tempelbouw’ en Gentse ‘Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren’ EN IN SAMENWERKING MET 100 ZUSTERS EN BROEDERS MEDE-AUTEURS UIT ALLE GROOTLOGES, ORDEN, OBEDIËNTIES, CONFEDERATIES EN AUTONOME LOGES ARBEIDEND IN NEDERLANDSTALIG BELGIË EN NEDERLAND’LOGES IN DE LAGE LANDEN’, 750 PAGINA’S, 2 DELEN, B5-formaat, 110 kleurenafbeeldingen, 100 % not-for-profit-uitgave in eigen beheer in coproductie met ‘Ritus en Tempelbouw’ en ‘Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaren’DEEL ÉÉN -‘TOEKOMST UIT TRADITIE’DEEL TWEE – ‘VRIJHEID IN VERBONDENHEID’ De verkoopprijs is standaard 43 Euro. (dit is incl. verzendkosten)

lees verder >

Rituelendag 2019 – Speurtocht naar de essentie…

Rituelendag 2019: Speurtocht naar de essentie…
Op zaterdag 22 juni 2019 zal de jaarlijkse Rituelendag van Ritus en Tempelbouw plaatsvinden, in Huize Het Oosten, te Bilthoven. Voor de Rituelendag 2019 gaan we met elkaar op een speurtocht naar de essentie van de vrijmetselarij en de aantrekkingskracht van het rituaal in onze huidige en de toekomende tijd. Niet zomaar een speurtocht, met snelle antwoorden en instant bevrediging. Nee, een diepgravende zoektocht met vragen rond grote thema’s als de cyclus van leven, rites de passage, initiaties, versterking van bewustwordingsprocessen, de waarde van mythes, mystiek en magie in ons dagelijks leven en de verbindingen met onszelf, elkaar en het grotere geheel. Voor deze speurtocht is een nieuwe aanpak ontwikkeld: in de periode maart-mei 2019 zijn diverse werkgroepen, bestaande uit  broeders en zusters afkomstig uit allerlei verschillende hoeken van het maçonnieke landschap, aan het werk om  een blauwdruk of raamwerk te ontwikkelen voor een rituaal waarin de kracht en de essentie van vrijmetselarij tot uitdrukking komen, passend bij onze huidige en toekomende tijd.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

Ein Logenbild – De geschiedenis van een schilderij – Tjeu van den Berk

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de Stu- diedag 2018 van de maçonnieke stichting Ritus en Tem- pelbouw met als thema ‘Rituelen en magie’. Het is een studie naar de personen en hun ritueel, afgebeeld op het schilderij dat op de voorzijde van de omslag staat. Is het louter een fantasie? Zo niet, ter gelegenheid waarvan is het gemaakt? En dan vooral met welke reden?

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >

De geest van alchemie

“Weinigen zullen, wanneer zij de logeruimte betreden, het idee hebben dat zij in een symbolisch alchemistisch laboratorium terecht zijn gekomen. Dat zon en maan in het oosten, de tekens van de dierenriem op de muren en de kubieke steen allemaal alchemistische symbolen zijn. Dat de vorm van J en B een samenstelling is van de alchemistische Griekse metaaloven en de oudtestamentische kolommen.

lees verder >

Het maçonnieke veelvlak

“Niet alleen in het systeem van Plato maar nog uitgesprokener in het neoplatonisme vanaf de derde eeuw n. Chr. neemt de aansporing tot een deugdzaam leven en de ‘reiniging van het denken’ een belangrijke plaats in. Voor het neoplatonisme is de reiniging van het denken en van de ziel door de innerlijke blik, het geestesoog, zelfs het kernmoment in de opgang van de ziel tot het beleven en schouwen van het overstijgend-goddelijk Goede en Schone. We treffen het beeld meerdere keren aan bij Plotinus (204-270 n. Chr.). De volgende passage uit zijn Enneaden is voor vrijmetselaren des te meer relevant vanwege een tweede vergelijking die hij hanteert: het steenhouwen.

lees verder >

Met wijsheid en kracht op weg naar schoonheid

In het maçonnieke ritueel speelt de schoonheid een hoofdrol; niet voor niets is bij de opening van de loge de volgorde van de trits die tot toenemende verlichting leidt ‘Wijsheid’, ‘Kracht’, ‘Schoonheid’. Pas als de schoonheid is ontvlamd, kan het licht met volle kracht schijnen in de loge. ”Ook zonder traditioneel geloof kan kunst getuigen […]

lees verder >

Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid […]

lees verder >
1 2