Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

Op zaterdag 26 juni 2021 vindt onze jaarlijkse Rituelendag plaats in een virtuele variant. Binnen een digitale context zullen we een marktplein, een heuse ‘agora’, inrichten waar we kennis zullen maken met vertegenwoordigers van diverse stromingen. Daarbij denken we aan groeperingen als de Reiki, Wicca, Antroposofen en Remonstranten. We willen met elkaar ontdekken hoe iedere groep antwoorden probeert te vinden op de grote levensvragen van deze tijd en hoe rituele handelingen daaraan ondersteunend zijn. We zullen reflecteren wat we horen, zien en beleven. Op basis daarvan proberen we dan te komen tot diepere inzichten en nieuwe mogelijkheden voor vandaag en morgen. Zo zullen we de frisse lucht inademen van een virtueel marktplein vol rituele uitwisseling – gericht op een betere mens en daarmee op een betere wereld.

Verdere informatie en aanmelding volgt binnenkort op deze website.

lees verder >

THOTH JANUARI 2021 ‘De missie van de loge’

Loges zijn gezelschappen voor mensen die weinig van collectieve stromingen moeten hebben. Loges geven fysiek én geestelijk aan individuele mannen en vrouwen de ruimte voor vrij denken, en dat lukt het best zonder opdringerige en/of betweterige ‘influencers’ om je heen, of die nu politieke wartaal uitventen, religieuze dogma’s of prullaria uit de internetwinkel van Sinkel.

lees verder >

ONDERWEG NAAR DE STUDIEDAG VAN 2021: SEMINAR 2

DE AANMELDING VOOR SEMINAR 2 IS GEOPEND: PAUL ISKE EN DE ROEP OM ‘BRILJANTE MISLUKKINGEN’ (ZONDAG 21 MAART 2021, 13.30 UUR).
Met geopende ramen: maçonnieke vensters op een wereld in transitie.
Onderweg naar de Studiedag van 2021 via vier seminars.
Binnen onze maçonnieke symboliek zijn we vertrouwd met vensters. We komen ze tegen op diverse tableaus, steeds in een drietal, in het Oosten, het Westen en het Zuiden. Vensters stellen ons in staat om naar buiten te kijken, maar ook naar binnen. Verschillende vensters bieden ons verschillende perspectieven. Vanuit deze gedachte en deze symboliek willen we op weg naar de studiedag 2021 een serie van vier seminars gaan aanbieden onder de titel ‘Maçonnieke Vensters op een wereld in transitie’.
Let op: graag steeds voor ieder seminar apart aanmelden! 

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie.

“Aan U de vraag…”

Waar staat de jonger aangenome Leerling?
Aan ’t Noorden.
Wat is zyn doen?
Alle Vreemde en Luystervinken te weren.
Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft?
Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt.

Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen. De rijkdom en veelzijdigheid van de tekst blijkt wel uit het aantal van 350 bladzijden dat het boek telt. En uiteraard is het geen ‘blad’ maar een lijvig boekwerk met de bekende harde omslag en passend in de inmiddels ontstane serie. De naamgeving van de serie is een hommage aan de makers van de 14 studiebladen die tijdens de beginjaren van Ritus en Tempelbouw tussen 1946 en 1951 verschenen zijn.   

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >