STUDIEDAG VAN 2021 – Kleur bekennen!

Kleur bekennen!
Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen?

De Studiedag 2021 gaat door op zaterdag 25 september 2021 te Zeist.
Verder na de eerste oproep en de rijke oogst van vier digitale seminars.
Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot maar liefst vier digitale seminars en tot hoe de Studiedag 2021 vorm en inhoud zal krijgen!

lees verder >

Rituelendag 2021: Welkom op de digitale Agora.

DE AANMELDING VOOR DE RITUELENDAG IS GESLOTEN.
Deelname aan de Virtuele Rituelendag 2021 staat uitsluitend open voor alle contribuanten van Ritus en Tempelbouw en is kosteloos.

We leven in een wereld ‘op drift’. Individualisme, segregatie en consumentisme leiden tot een toenemende verschraling van onze menselijke interactie. Zoeken naar zingeving in onszelf, met onze naasten en in ons leven lijkt steeds minder vanzelfsprekend. Religie heeft plaatsgemaakt voor wetenschappelijk rationalisme en economie. Hoe kunnen wij omgaan met grote en complexe vraagstukken, van belang voor onze toekomst, in een wereld die steeds verder lijkt af te drijven van langgekoesterde collectieve waarden? En hoe doen we dit in het bijzonder nu we al maanden worden geconfronteerd met een pandemie die haar weerga niet kent? Welke beperkingen ervaren we daardoor, maar vooral ook: welke nieuwe mogelijkheden zien we?

lees verder >

THOTH MEI 2021 Goed gezelschap

Zonder spiritualiteit geen loge; de maçonnieke cultuur is gedrenkt in verlangen om de diepere gronden van het menselijk bestaan te verkennen. Juist om dat verlangen onbelemmerd en in iedere tijd opnieuw op onbevangen wijze uit te kunnen leven, zijn ritualen en symbolen poly-interpretabel gehouden. Iedere generatie kan en moet er opnieuw inhoud en uitvoering aan geven.

Het nieuwe nummer van Thoth dat het begin van de lente begeleidt, biedt een breed scala aan eigentijdse en toekomstgerichte vergezichten voor een logeleven dat een rijke bron weet te blijven voor persoonlijke geestelijke ontplooiing en constructieve bijdragen aan een wereld waarin zinvol leven voor allen mogelijk is.

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie.

“Aan U de vraag…”

Waar staat de jonger aangenome Leerling?
Aan ’t Noorden.
Wat is zyn doen?
Alle Vreemde en Luystervinken te weren.
Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft?
Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt.

Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >