STUDIEDAG VAN 2021 – Kleur bekennen!

AANMELDEN STUDIEDAG op 25 september 2021 is vanwege het bereikte aantal deelnemers (maatregelen COVID-19) gesloten.

Het bestuur van Ritus en Tempelbouw heeft besloten om twee studiedagen te houden. Naast de bekende 25 september volgt een herhaling op 30 oktober.

De aanmelding voor 30 oktober is geopend.

Kleur bekennen!
Wat draagt de vrijmetselaar bij aan een toekomstbestendige wereld voor ons en onze kinderen?

De Studiedag nr. 2 gaat door op zaterdag 30 oktober 2021 te Zeist.
Verder na de eerste oproep en de rijke oogst van vier digitale seminars.
Tijdens de studiedag van 2019 deed Jan Terlouw een prikkelende oproep aan ons allemaal. Sterker nog, ze vormde de opmaat tot maar liefst vier digitale seminars en tot hoe de Studiedag 2021 vorm en inhoud zal krijgen!

lees verder >

THOTH JULI 2021 – Ik weet het niet

Het leven wordt zinloos als het niet reikt naar een vervulling over de grens van het alledaagse, het particuliere, het anekdotische heen. Het onuitsprekelijk verlangen naar het verloren meesterwoord verenigt mensen met een totaal verschillend maatschappelijk bestaan in de vrijmetselarij. De inhoud van vrijmetselarij ontstaat uit een gemeenschappelijk weten dat er méér is. Wat dat is, ligt voorbij des wetens end.

In de loge komen mannen en vrouwen niet alleen bijeen om hun existentie van humanistische diepgang te voorzien; een onmisbaar ingrediënt in hun arbeid is het geheim, de in het dagelijks strijdgewoel vaak onhoorbare lokroep van de eeuwigheid die alle menselijk kennen te buiten gaat. In dit ‘terra incognita’ van de geest bieden de auteurs van Thoth ook in het komende nummer handreikingen om een eigen weg te vinden.

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie.

“Aan U de vraag…”

Waar staat de jonger aangenome Leerling?
Aan ’t Noorden.
Wat is zyn doen?
Alle Vreemde en Luystervinken te weren.
Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft?
Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt.

Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >