Rituelendag 2022 – De kaarten zijn uitverkocht.

Eén van de klassieke archaïsche typeringen van vrijmetselarij was: ‘vrijmetselarij is een abel spel’. Nadat zo’n opmerking geklonken had, werd doorgaans instemmend geknikt. Later werd in van Dales ‘Etymologisch Woordenboek’ opgezocht, wat het woord ‘abel’ eigenlijk inhoudt: afkomstig uit het middelnederlands, oudfrans, latijn en betekent “bekwaam; gemakkelijk te hanteren, passend geschikt”. Was vrijmetselarij daarmee voldoende verklaard of getypeerd? Dat spel bestond wel degelijk. Spelen met ritualen. Rituelen laten beleven. Het ritueel is immers één van de basisprincipes van vrijmetselarij, en tegelijk ook een onderscheiding van andere groeperingen die zich met zingeving bezig houden

lees verder >

THOTH MEI/JUNI 2022 – Vervolgverhalen

Zaaien en baren, kwaad bestrijden en liefde belijden, bouwen en rouwen: altijd weer komen de hoofdthema’s van lichaam, geest en ziel in nieuwe vorm terecht in de grote verhalen waarmee mensen hun bestaan van betekenis voorzien.

lees verder >

Waar een samen is, is geen voorbij – De Maçonnieke waarden in Goethe’s Faust

Faust is de man die zijn ziel zou verkopen aan de duivel in ruil voor inzicht, rijkdom en macht. Na tal van omzwervingen door het leven, de wereld en uiteindelijk zichzelf, sterft hij, juist nadat hij een persoonlijke transformatie heeft ondergaan; hij wil de wereld van dienst zijn en niet langer uitsluitend zichzelf. Bij zijn […]

lees verder >

Vijf vragen aan Levinas over broederschap – De maçonnieke levenshouding in het licht van Levinas

De filosofie van Levinas is tijdloos en kan in deze tijden van spanning en opkomend radicalisme en fundamentalisme voor iedereen een handvat zijn om vragen te blijven stellen over wat broederlijkheid is.

lees verder >

Temperantia als morele deugd

Samenvatting van ‘t Is moeilijk bescheiden te blijven…’  door Guy Liagre in Thoth 5 – 2020 In de Schotse Gerectificeerde Ritus wordt in de Gezellengraad de deugd ‘temperantia’ geleerd. Deze gematigdheid, niet in eten en drinken, maar in levenshouding, is ook voor de hedendaagse Vrijmetselaar van waarde. “Geen enkel mens, geliefde Broeder, maakt zonder zelfkennis […]

lees verder >

Collegium Masonicum – Oost Nederland

De geplande Collegium Masonicum vanwege corona is afgelast tot nader bekend te maken momentDe Maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw organiseert jaarlijks voor leden van het Grootoosten der Nederlanden en de RGLB een aantal edities van het Collegium Masonicum.

lees verder >

Een belangwekkende studie. “Aan U de vraag…”

Nieuwe uitgave van Ritus en Tempelbouw, een belangwekkende studie.

“Aan U de vraag…”

Waar staat de jonger aangenome Leerling?
Aan ’t Noorden.
Wat is zyn doen?
Alle Vreemde en Luystervinken te weren.
Als een Vreemde (of een Luisteraar) betrapt wordt, hoe wordt die gestraft?
Hy wordt onder de geut van de huizen gezet als het hardt regent, om het water by zyn hals te doen inlopen, tot dat het zyn schoenen weder uit loopt.

Deze zinsneden komen uit het rituaal 1733 en zijn te lezen in Studieblad 6, dat nu is verschenen. Het is een belangrijke en interessante studie door Phlip Visser en Thijs Laeven over drie eeuwen leergesprekken, die ook bekend staan onder het woord ‘catechismus’ en zoals deze sinds 1733 in Nederlandstalige rituaalboeken zijn opgenomen.

lees verder >

Gothische Constituties

Na de gedegen studie van Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet over “De ontwikkeling der Hoge Graden van de Moderne Ritus” in Studieblad 1 van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw / Quatuor Coronati Nederland, heeft de schrijver opnieuw een belangwekkende studie voltooid. In “De Gotische Constituties” worden de bronnen van de vroegste vrijmetselarij in kaart gebracht. Het is de periode van enkele eeuwen, die voorafgaat aan het jaar 1717, waarin in Engeland de eerste Grootloge wordt opgericht.

lees verder >

De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816).

‘De politieke betekenis van de vrijmetselarij op Java tijdens het Britse Tussenbestuur (1811-1816)’. Uit het voorwoord van prof. Anton van de Sande vernemen we hoe opmerkelijk de Nederlandse ‘maçonnieke diplomatie’ is geweest in een wereld waar de rivaliserende koloniale mogendheden Engeland en Frankrijk in een voortdurend gespannen verhouding met elkaar verkeerden. Illustratief voor de toenmalige omstandigheden, is wel de titel van hoofdstuk 6., ‘Vroegere vijanden worden samenwerkende broeders’.

lees verder >

De Regelgever voor de Vrijmetselaar

Deze monografie geeft een vertaling van De Régulateur de Maçon die in 1801 werd gepubliceerd. Dat was een getrouwe kopie van de ritualen van het Grootoosten van Frankrijk uit 1785. De Régulateur werd een leidraad voor de beoefening van de vrijmetselarij in die tijd. Daaraan gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste hoofdstuk handelt over de ge­schiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk, met name de Rite Moderne.

lees verder >