Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

* 1.1 Stichting R&T: De rechtspersoon die producten en diensten aanbiedt onder deze algemene voorwaarden, Stichting Ritus en Tempelbouw.

  • 1.2 Producten: Boeken, magazines, stichtingsgelden, abonnementen, fysieke activiteiten, digitale activiteiten, en andere zowel fysieke als digitale producten die door de Stichting worden aangeboden.
  • 1.3 Deelnemers:Individuen of organisaties die door jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stichting R&T het deelnemerschap, lidmaatschap en abonnee zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

* 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen van producten en diensten door Stichting R&T.

* 2.2 Door het plaatsen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding, of op andere wijze gebruik maken van de producten en diensten van Stichting R&T, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

* 3.1 Alle aanbiedingen van Stichting R&T zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Stichting R&T behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

* 3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling

* 4.1 De vermelde prijzen voor producten zijn in euro’s, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

* 4.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij niet tijdige betaling is de Stichting gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Levering

* 5.1 Stichting R&T streeft ernaar om de producten zo spoedig mogelijk te leveren na ontvangst van de betaling. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

* 5.2 Stichting R&T streeft ernaar om bestellingen binnen Nederland en België binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. Stichting R&T zal al het redelijke doen om deze termijn te halen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die buiten haar controle vallen. In gevallen van bijzondere omstandigheden, zoals onvoorziene logistieke uitdagingen, overmachtssituaties, of andere factoren buiten onze directe controle, kan de levertijd worden verlengd.

* 5.3 Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

* 6.1 De klant heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

* 6.2 De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

* 6.3 Digitale producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

* 7.1 Stichting R&T is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

* 7.2 De aansprakelijkheid van Stichting R&T is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Artikel 8 – Klachten

* 8.1 Klachten over producten of diensten dienen binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een redelijke termijn, schriftelijk te worden gemeld aan Stichting R&T.

* 8.2 Stichting R&T streeft ernaar klachten binnen een redelijke termijn te behandelen en zal hierover schriftelijk communiceren met de klant.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

* 9.1 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Stichting R&T en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

* 9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting R&T is gevestigd.

Artikel 10 – Annulering van Activiteiten

* 10.1 Klanten hebben het recht om een geplande activiteit te annuleren, op voorwaarde dat de annulering plaatsvindt tot en met 15 dagen voor de geplande datum van de activiteit.

* 10.2 Annulering dient schriftelijk te worden gemeld aan Stichting R&T via het daarvoor bestemde communicatiekanaal.

  • 10.3 Annulering door Stichting R&T geschiedt met alleen door volledige restitutie van het betaalde bedrag en Stichting R&T is niet aansprakelijk voor eventuele andere reeds gemaakte kosten.
  • 10.4 Voor annuleringen van door derden aangeboden activiteiten is Stichting R&T niet aansprakelijk.

Artikel 11 – Restitutiebeleid

* 11.1 Bij annulering van een activiteit tot en met 15 dagen voor de geplande datum, zal Stichting R&T het volledige betaalde bedrag binnen 28 dagen na ontvangst van de annulering terugbetalen.

* 11.2 Geen restitutie wordt verleend voor annuleringen die plaatsvinden binnen 14 dagen voor de geplande datum van de activiteit.

Artikel 12 – Bijzondere Omstandigheden

* 12.1 In geval van bijzondere omstandigheden, zoals overmacht of andere onvoorziene situaties, behoudt Stichting R&T zich het recht voor om het restitutiebeleid naar redelijkheid aan te passen.

* 12.2 Klanten worden in dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in het restitutiebeleid.

Artikel 13 – Abonnementen en Levering van het Magazine Thoth

* 13.1 Klanten die een aansluitend lidmaatschap hebben ontvangen het magazine gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

* 13.2 De levering van het magazine vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele adreswijzigingen.

Artikel 14 – Betaling en Verlenging van Deelnemerschap

* 14.1 Deelnemerschap wordt automatisch verlengd tenzij de klant schriftelijk annuleert vóór het einde van de periode van een kalenderjaar.

* 14.2 De klant gaat akkoord met de verschuldigde lidmaatschapskosten, zoals vermeld tijdens het bestelproces.

Artikel 15 – Digitale Edities van het Magazine

* 15.1 Indien van toepassing, geeft het lidmaatschap de klant mogelijk toegang tot digitale edities van het magazine.

* 15.2 De klant ontvangt instructies voor toegang tot digitale edities na succesvolle betaling van het lidmaatschap.

Artikel 16 – Wijzigingen en Aanpassingen van het Magazine

* 16.1 Stichting R&T behoudt zich het recht voor om redactionele en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het magazine zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

* 16.2 Bij aanzienlijke wijzigingen in de frequentie, inhoud of andere essentiële kenmerken van het magazine zal Stichting R&T de abonnees hier tijdig over informeren.