Over ons

De Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw is een onafhankelijke stichting, die zich inzet de broeders en zusters in de Nederlandse taalregio te informeren, te inspireren en te enthousiasmeren, waarbij de onderlinge verbanden en contacten worden versterkt. De ordes waarvan de broeders en zusters deel uit maken, verdienen daarbij onvoorwaardelijk respect voor hun identiteit en karakter.

Ritus en Tempelbouw zet zich in voor het overkoepelend maçonnieke gedachtegoed. Daarnaast leven wij allen in dezelfde samenleving die onze permanente gezamenlijke aandacht behoeft.

Het bestuur bestaat uit de Broeders:

P.N. Wouters – Voorzitter
D. Van Groen – Vice Voorzitter
M. Boeren – Secretaris
K. Visser – Penningmeester

Het adres van de stichting is:
Prof. L. Fuchslaan 8
3571 HC Utrecht

Telefoon: 0617200693

KvK Haaglanden nr 41151812

E-mail: info@ritusentempelbouw.nl.

Ritus en Tempelbouw geeft zes keer per jaar het studietijdschrift Thoth uit, dat wordt samengesteld door de hoofdredacteur Willem Verstraaten.

Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies, die twee keer per jaar met het bestuur vergadert over alle zaken die Ritus en Tempelbouw betreffen.

GEGEVENSBELEID

Het bestuur van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw,
gelet op:

– de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming;
– de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

heeft het volgende reglement vastgesteld.

1.Begripsbepaling
In deze gedragscode wordt verstaat onder:
a. het bestuur:  het bestuur van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw;
b. De Raad van advies: toezichthoudend orgaan van de Stichting
c. deelnemer:  deelnemer in de zin van art. 4 Statuten Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw;
d. de deelnemersadministratie: de administratie van persoonsgegevens van de deelnemers van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw;
e. stichting: de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw;
h. de Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming.

2. Verantwoordelijke
Het bestuur is verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet.

3. Reglement omgang persoonsgegevens
Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige verwerking van persoonsgegevens van deelnemers ten behoeve van de stichting.

4. Doel gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het voeren van een efficiënte en effectieve administratie van de deelnemers ten behoeve van de stichting.

5. Beperking gegevensverwerking
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de stichting gebruikelijk zijn of die door de het bestuur zijn goedgekeurd;
b. het verzenden van informatie aan de deelnemers;
c. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

6. Gegevens in de deelnemersadministratie
In de deelnemersadministratie worden van de deelnemers niet meer dan de volgende gegevens verwerkt:
a. achternaam, volledige voornamen;
b. adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
c. telefoonnummer(s);
d. mailadres(sen);
e. bankrekeningnummer(s) (IBAN);
g. logenummer en naam van de Loge indien lid van een Loge van het GON of buitenlandse grootmachten in de Lage Landen);
h. datum van aanmelding als deelnemer;
i.  modaliteiten m.b.t  betaling van bijdragen aan de stichting.

7. Verstrekking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens uit de deelnemersadministratie worden slechts verstrekt aan:
a. resp. deelnemers;
b. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan activiteiten genoemd in art. 5, sub a, of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
c. het bestuur.
d. betrokkenen, waaronder begrepen het houden van toezicht

8. Verplichtingen bestuur
1.Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzamelend of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
2. Het bestuur legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

9. Verwijdering van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden uit de deelnemersadministratie verwijderd na beëindiging van de hoedanigheid van deelnemer.

10. Inzage, correctie, verwijdering en afscherming
1.Iedere deelnemer heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur dat daarop binnen vier weken beslist.
2. Iedere deelnemer kan het bestuur verzoeken zijn verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hem schriftelijk mededeelt of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering wordt met redenen omkleed.

11. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

12. Citeertitel
Dit reglement kan worden aangehaald als reglement omgang persoonsgegevens Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.

Aldus vastgesteld door het bestuur op .31 mei 2018