THOTH NOV/DEC 2023 – De vraag van de meester

Meesterschap is niet het voorgeschreven ritueel waarmee het toegekend wordt – de symbolische honorering van het ego -, het is het bewezen vermogen in de spiegel niet alleen die ijdele figuur in ceremonieel kostuum te zien, noch de knappe ritualenvreter. Meesterschap is véél meer dan ambachtelijk kunnen; in maçonnieke termen: vakmanschap is gezelschap (van de ‘fellow of the craft’), alleen scheppend vermogen leidt tot meesterschap.


 

Uit het nieuwe nummer:

“Een ritueel is méér dan een bij een club behorend historisch toneelstukje; het geeft uitdrukking aan een continu veranderende persoonlijke werkelijkheid, die voor iedereen anders is, in een onontkoombaar vernieuwingsproces. Daarin is niet het ritueel essentieel, maar de beleving ervan, van wat hiermee zowel persoonlijk, of als groep, al dan niet generatiegewijs tot uitdrukking wordt gebracht.”

Jan den Ouden, Zinnig geheim

Klik hier om dit artikel alvast te lezen.

“In principe gaat het in alle inwijdingsrituelen, ook die in de loge,
om een symbolisch proces van dood en wedergeboorte. Het ‘geheim van de vrijmetselarij’ dateert uit het verre maçonnieke verleden, vér voor het tijdperk van de Londense eerste Grootloge, met het bekende jaartal 1717, toen in de tweede helft van de zestiende eeuw vanuit Edinburgh in Schotland de speculatieve vrijmetselarij zich ontwikkelde.”

Ruud Luder, Het geheim wordt niet gegeven

“De laatste vraag in de meester-catechismus luidt: ‘Wat brengt gij met u?’ Waarop de zojuist verheven meester antwoordt: ‘Bereidheid om, met de wereld en haar noden in mijn hart, uit liefde het hoogste offer te brengen waartoe de mens in staat is.’ De meestergraad, kortom, gaat over ultieme dienstbaarheid aan de wereld en al wat daar in is. Zo richt deze graad zich op onderschikking van de individuele mens aan het geheel.”

Karel Musch, De ziel tussen passer en winkelhaak

“Marie Deraismes, oprichtster van de gemengde orde Le Droit Humain, pleitte tot het eind van haar leven voor een toekomstgerichte vrijmetselarij. ‘Laat niet toe dat uw broederketen wordt verbroken. Als er nieuwe schakels worden gesmeed, maak ze dan sterker. Vergeet niet dat de deuren van onze tempels open moeten blijven voor broeders en zusters. Vrijmetselarij zoals ze tot nu toe werd beoefend, behoort tot het verleden. Ik laat u een tempel na, die nog niet is voltooid. Ga door met het werk voor de rechten van de mens.’”

Liesbeth van Eijsden, Het meesterschap van verlichte vrouwen

“De wereld is vol van therapeuten, consultants, coaches, experts, leiders, filosofen, mediums, die zich allemaal in meer of mindere mate als meester (leraar of leermeester) kunnen voordoen. Gericht zijn op de meester betekent dat we open staan voor wat zij voor ons kunnen betekenen, maar ook dat we kritisch zijn op wat ze brengen. Ik zou nooit klakkeloos aannemen wat ze ons adviseren maar altijd afgaan op mijn eigen innerlijke autoriteit.”

Erik van Praag, De spirituele derde graad

“Het is juist de eer van de Bergrede – daaraan dankt ze haar maçonnieke belangstelling – zich te verzetten tegen systematisering. Ze staat niet in concurrentie met moralistische handboeken. Over de precieze interpretatie discuteert men al 2000 jaar! Handboeken verouderen, nieuwe tijden vereisen nieuwe boeken. Zo niet voor de Bergrede; die schijnt als een richtinggevende ster door alle eeuwen heen.”

Guy Liagre, De meester van de Bergrede

“Het uitgangspunt van ‘een hoog beginsel’ is het besef dat het onzinnig is elkaar te verketteren op uitspraken over wat wij niet kunnen bevatten; dat het broederlijk is elkaar niet uit te sluiten op wat we ‘geloven’ zonder te ‘weten’. Tot ‘een hoog beginsel’ behoort dat je mag ‘geloven’ iets te ‘weten’ over zaken die ons te buiten en te boven gaan.”

Cees van Dam, Rondom de leegte

Nog geen deelnemer van Ritus en Tempelbouw of benieuwd naar Thoth? Klik hier om jezelf 6 keer Thot cadeau te doen!