THOTH MEI 2021 Goed gezelschap

Spotprent op een logebijeenkomst in de achttiende eeuw in Amsterdam.

In de loge wordt duidelijk dat het leven oneindig veel meer is dan een neoliberaal marketingproject. Het gaat er niet om de waan van de dag, maar om tijdloze menselijke thema’s. Die zijn niet exclusief maçonniek; deugden en zonden zijn keurig verdeeld over alle mogelijke identiteiten. Goed gezelschap, dat willen vrijmetselaren zijn. Daarin tonen ze zich juist in de gezellengraad meesters. In de loge, in de maatschappelijke omgeving, in Europees verband, in alle intermenselijk verkeer.

Dit mag dan een tijd zijn waarin angst, onzekerheid, depressie, verongelijktheid, conformisme, ijdelheid en onverdraagzaamheid in de al dan niet sociale media naar aandacht hengelen – die krijgen ze in ongetemperde hoeveelheid van het alsmaar uitdijende corps van ‘talking heads’, beter bekend als ‘de kletsende klasse’ -, het nieuwe nummer van Thoth biedt er een heilzaam vaccin van positieve toekomstgerichtheid  tegen…

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer:

“Dogma’s – meestal niet als zodanig eerlijk toegegeven – bedreigen zowel de ‘reguliere’ als de ‘liberale’ vrijmetselarij. Die beide adjectieven zijn me trouwens niet echt naar de zin: regulier heeft teveel een bijklank van ‘als enigen recht in de leer’ en liberaal smaakt soms erg naar hard economisch eigenbelang. Mijn favoriete type maçonnerie zou ik het liefst ‘vrijzinnig’ noemen.”

(Willem S. Meijer: ‘Verwante taken! – Een verder pad voor de ‘Denktank’?’) 

“Na mijn inwijding onmiddellijk na het afleggen van de belofte kreeg ik van broeder keurmeester op verzoek van de voorzittend meester het schootsvel, twee paar handschoenen, het juweeltje van de loge en wat lectuur mee, Instructies voor de Leerling met het Reglement van de werkplaats en De Oude Plichten. (Die) dagtekenen uit de eerste helft van de 18de eeuw, maar zijn heden ten dage nog steeds van gezag in de vrijmetselarij.”

(Paul De Keulenaer: ‘Herbezinning op de Oude Plichten – Het belang van vorming op basis van de geschiedenis’) 

“Het romantische idee van middeleeuwse bouwmeesters die binnen de beslotenheid van tochtige tekenzolders hun door de Kerk gewantrouwde exclusieve kennis zouden hebben doorgegeven, is inmiddels onhoudbaar gebleken. In de afgelopen decennia hebben talrijke onderzoeken laten zien dat deze bouwmeesters gewoon een ambacht vertegenwoordigden. Natuurlijk kenden zij hun vakgeheimen, maar die waren vooral technisch van aard, en aanwijzingen voor een diepere metafysische achtergrond ontbreken.”

(Jan den Ouden: ‘Gezellenrituaal in ontwikkeling – Wolson-1753 versus Socrates-2021: een verbetering?’)      

“Elke traditie was ooit een nieuwigheid die niet alleen aanvaard werd, zij werd meteen of met vertraging waardevol geacht om door anderen aangenomen te worden. Als dat doorgeven, zoals in de vrijmetselarij, begeleid wordt door instructies inzake discretie en geheimhouding, waarbij elke vorm van openbaring gebrandmerkt wordt als verraad, dan is het punt bereikt waar traditie Traditie wordt, zoiets als een seculier sacrament.”

(Jef Asselbergh: ‘Voorzichtig, traditie – cursief’)

“Er zijn ‘geleerden’ die menen dat we voor al deze onbegrijpelijke en mysterieuze verschijnselen ooit een ‘natuurlijke’ verklaring zullen vinden. Ik geloof dat niet; het mysterie zal altijd blijven bestaan. Maar wel lijkt het me mogelijk dat we ooit op een ruimere manier zullen kunnen waarnemen en ervaren, en dat we daarmee nieuwe manieren zullen ontwikkelen – inclusief technische – om met elkaar samen te leven in een tijd van klimaatontwrichting.”

(Erik van Praag: ‘De ramen van de loge open – De vrijmetselaar in een wereld in transitie’)

“Elke crisis kan men op twee manieren benaderen. De eerste is die als obstakel, als datgene wat de gevolgde weg blokkeert. De tweede is die van de kans; de kans om te leren en groeien. Het leven wijst ons altijd de weg, het toont ons precies datgene wat we nodig hebben, maar het is aan ons mensen om de kans te zien… en ze te grijpen.”

(Joachim Dejonghe: ‘Werk in het Westen – gastcursief’)

“Er zijn overeenkomsten tussen het moeizame proces van de Europese eenwording en onze arbeid in de werkplaats. Vanuit verschillende achtergronden wordt in de Europese Unie (EU) als wel in de loges veel bereikt in de sfeer van zoeken naar wat vereent en wegnemen wat scheidt. Voor het grote publiek blijft deze arbeid onzichtbaar en door het hoge abstractieniveau onbegrepen.”

(Paul Corbey: ‘Schone schijn en werkelijkheid – Maçonniek bouwen in Verenigd Europa’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl