THOTH JANUARI 2018

Maçonnieke variantie

Binnenkort verschijnt het extra dikke najaarsnummer van Thoth, het tweemaandelijkse magazine voor maçonnieke cultuur van de stichting Ritus en Tempelbouw. Een keur aan maçonnieke auteurs heeft van dit nummer van Thoth één pleidooi gemaakt voor de elementen die de vrijmetselarij gemaakt hebben tot een levensbenadering die over tijdgebonden waarheden heen kan stappen: overdrachtelijke bouwlust, grensoverschrijdende rituelen, universele lichtsymboliek. Daar kunnen we mee vooruit, naar nieuwe verten.

Wie de beleving van vrijmetselaarschap wil verdiepen, laat zich inspireren door het woord van Thoth. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd.

Aanmelding is simpel: via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Voor iedere nieuwe deelnemer is er een welkomstgeschenk.

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

Uit het nieuwe nummer:

“Met het adagio ‘verenigen wat verspreid is’ lijkt de vrijmetselarij het genootschap par excellence te zijn dat haar leden leert omgaan met een grote diversiteit aan genderkenmerken, religieuze achtergronden en politieke overtuigingen. De maçonnieke werkelijkheid laat, desondanks, een mistroostig landschap zien. De hartverwarmende broederlijkheid die in de dagdagelijkse relaties met broeders en zusters wordt ervaren, staat in schril contrast met de kenmerken die worden gehanteerd om mannen en vrouwen al dan niet toe te laten tot ons moreel genootschap of toe te wijzen aan een werkplaats met het een of ander kenmerk of stijl.

“Gelovig versus niet-gelovig, regulier versus irregulier, socialistisch versus liberaal, onderwijs versus niet-onderwijs, advocatuur versus niet-advocatuur, het zijn kenmerken die in het dagdagelijks reilen en zeilen de grens tussen een welomlijnd ‘wij’ en vastgepind ‘zij’ bepalen.”

(Bart Libbrecht: ‘Het genootschap der paradoxen – Diversiteit van geslotenheid tot openheid’)

“In de vrijmetselarij blijven we heel erg zitten in de belevings- en interpretatiekaders van de boekgodsdiensten: discussies over zin en betekenis zullen steeds eindigen met de afspraak dat interpretatie vrij is, maar dat zinloosheid of het volledig leegmaken van de symbolen een stap te ver blijft. Vaak gaat de discussie helemaal niet zo ver en wordt reeds veel vroeger aan de alarmbel getrokken: de interpretatieruimte en dus de belevingsmarge van bepaalde symbolen wordt al vroeg gesloten. Dat zie ik bij voorbeeld gebeuren bij de inhoud van belangrijke symbolen zoals de Opperbouwmeester of een van de lichten (met name de Bijbel).

“In het eerste geval kenden we een eeuwenlange strijd die erop neerkwam dat de interpretatieruimte afgegrensd wordt tot betekenissen die binnen een theïsme of eventueel deïsme kunnen gedacht worden, wat atheïsme, maar ook talloze andere religieuze invullingen in de mensheid uitsluit. In het tweede geval woedt de strijd rond het al of niet aanvaarden van de Bijbel als neerslag van een geopenbaard woord van de allerhoogste, wat meteen louter menselijke producten  (zoals bij voorbeeld het Handvest van de Mensenrechten) uitsluit als mogelijke invulling.” 

(Rik Pinxten: ‘Ritualistiek voor de toekomst – Voorbij het primaat van het woord’)

“Ondanks alle neiging tot relativeren die eigen is aan onze tijd en die kan betekenen dat we ons voelen als een groep mannen en/of vrouwen die bijeenkomt om in gezamenlijkheid te zoeken naar beleving en verdieping zonder meer – waarbij en waardoor het typisch maçonnieke als een bijkomstigheid wordt beschouwd en daardoor verloren kan gaan –, wil ik toch een lans breken voor de vrijmetselarij met haar prachtige innerlijke samenhang en zeggingskracht. Juist door haar niet te relativeren, maar haar op waarde te schatten.

“Volgens mij moeten we daartoe echt proberen naar de essentie te zoeken, haar te bewaren en uit te bouwen door te schouwen in haar (ideële) binnenwereld. Dat is voor mij één van onze basisopdrachten. Dat is te bereiken door een basishouding van ‘in deemoed de knie gebogen’, dus naast respect voor de traditie, ontvankelijk zijn voor en verlangend naar kennis en inzicht. Daardoor zullen de ‘omstandigheden’ dusdanig kunnen worden dat ik iedere keer wordt ‘ingewijd’. Dan is, nog sterker uitgedrukt, in ieder moment de mogelijkheid aanwezig die inwijding te beleven, zelfs in de meest kleine dingen.”

(Huib H. Nieuwenhuizen: ‘Vorm, inhoud en vrijheid – Een levenslange zoektocht naar het geheim’)

En verder onder meer:

Harry Van Haute en Eddy Bonte: ‘La Luz: nieuw licht uit Spanje – Renaissance van loges na periode Franco’

Peer de Vries: ‘Ware liefde en ware vrijheid – Raamwerk voor normen en waarden’

 Stan Maes en Véronique De Gucht: ‘De geschiedenis van de Rozenkruisers – Van gevaarlijke fictie tot broederschap’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 40 euro (of 37,50 bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.