THOTH JULI 2018

Aquarel van Jean Bilquin in het recent verschenen boek ‘Initiaties I – II – III’ van Karel Boullart

 Atelier van licht

Uit het nieuwe nummer:

De loge is een vrijplaats voor zoekers naar een licht dat méér doet dan led en halogeen, het licht van boven waaraan de kathedralenbouwers overvloedig toegang gaven, het licht dat in de meest uiteenlopende religies en maatschappijvisies de verbeelding voedt, het licht van multifocale menselijkheid dat in de loge broeders en zusters in hun caleidoscopische verscheidenheid beschijnt.  Dat licht schijnt overvloedig in de kolommen van Thoth.

Het tweemaandelijkse maçonniek culturele magazine van de stichting Ritus en Tempelbouw geeft een inspirerende weerslag van de koninklijke kunst van vrijmetselaren in de Lage Landen, met een steeds weer verrassende mix van levensbeschouwelijke, wetenschappelijke en artistieke inzichten.

Wie het licht zag in de loge, vindt Thoth aan zijn en haar zijde. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website, www.ritusentempelbouw.nl.

“Aan de universiteit van Santa Fe sloegen biologen en fysici de handen ineen en stelden zich de vraag of er enigszins verbanden bestaan tussen de manier waarop een spitsmuis biologisch wordt georganiseerd en, bijvoorbeeld, steden. Zijn er in de spitsmuis geldende fysische wetten die in een opgeschaalde versie terug te vinden zijn in steden? Het antwoord is ‘ja’! Muizen en steden zijn biologische organisatievormen en reageren op basis van dezelfde wetten. En dat gaat op voor alle systemen of organisaties. De manier waarop het bloedvatenstelsel van een muis zich vertakt is wetmatig analoog aan de manier waarop het watertoevoersysteem van een stad zich vertakt. Alleen is er een schaalverschil. In zekere zin is een stad, als het gaat over het bloedvatenstelsel en het watertoevoersysteem, een opgeschaalde versie van een muis.

“De wetten waarmee opgeschaalde organisaties zich gedragen noemt men allometrische wetten, wetten die uitleggen hoe organisaties zich, los van hun schaal, verhouden ten aanzien van elkaar en hoe ze zich gedragen naargelang hun grotere of kleinere schaal. In deze bijdrage zal de uitdaging erin bestaan om deze allometrische wetten te beschrijven, ze te projecteren op de probleemstelling en te bekijken hoe we als organisatie, de vrijmetselarij, deze allometrische wetten kunnen gebruiken in functie van ons multidimensionaal ‘Centre of Union’. Kortom, we vatten de arbeid aan… ter ere van de Grote Allometer.”

(Bart Libbrecht: ‘Voor de Grote Allometer van het Heelal – Vrijmetselaar en organisatiewetten’)

 “Vrijmetselaren lijken soms te worstelen met het verschil tussen aanvaarding en tolerantie. Van tolerantie is pas dan sprake als je de macht hebt om iets te veranderen en ervoor kiest dat niet te doen .Je vormt dan een oordeel en handelt ernaar. Als je ergens niet enthousiast over bent, maar je hebt niet de macht om het te veranderen, rest slechts voor lief nemen, dulden, verdragen, aanvaarden, accepteren, gedogen, leren ermee te leven, ondergaan of erin berusten. Sommige politici gebruiken in zo’n geval nog wel eens het cynische motto: ‘Als het niet gaat zoals het mot, mot het maar zoals het gaat.’ Dat is het erkennen van de eigen machteloosheid. Je legt je erbij neer en noemt dat ‘aanvaarden’ of ‘verdraagzaamheid’; helemaal alsof je dit echt zelf wilt. Maar dat is geen tolerantie in de strikte zin des woords, ook al wordt het vaak wel zo genoemd.

“Om die reden is het beter om niet te spreken over maçonnieke tolerantie, maar meer over maçonnieke verdraagzaamheid of nog beter over maçonnieke berusting. Je kunt van veel dingen immers iets vinden, maar je kunt er meestal weinig tot niets aan veranderen. Verdraagzaamheid is geen keuze, tolerantie is dat wel degelijk en is daarmee een oordeel. Je besluit niet om de regen (of de zon) te verdragen, te aanvaarden. Er rest je niets anders: van een reëel alternatief is geen sprake. Verdraagzaamheid is echt geen keuze; dat is juist het achterwege laten van keuzes. In die zin vraagt verdraagzaamheid ook niet om een oordeel. Althans niet om een expliciet gemaakt oordeel.”

(Karel Musch: ‘Het licht van het broederlijk oordeel – Vrijblijvend verdraagzaam of actief tolerant?’)

 “Bij het bepalen van mijn voorkeur bij de interpretatie van de aanwezigheid van de zon en de maan in maçonnieke tempels beroep ik mij op de gangbare statuten, die de vrijmetselaar een vrije interpretatie van de symbolen toelaten. Ook van de zon en de maan, die zo duidelijk zichtbaar in het maçonniek pluriversum aanwezig zijn. Met het oog op de diepere betekenis van de symbolen zon en maan in de vrijmetselarij enerzijds en het jaarlijks weerkerende zomerseizoen anderzijds, spreekt mij de eenmaking van de zon/koning en de maan/koningin, als zwaar erotisch geladen en bijgevolg seksueel getint gegeven van kosmische dynamiek, ten zeerste aan. Een erotisch en seksueel gegeven met micro- en macrokosmische impact van universele reikwijdte.

“De eenmaking van koning/zon en de koningin/maan spreekt mij bijgevolg juist aan vanwege de overduidelijke band met de natuur. Bovendien raakt de seizoensgebonden interpretatie in haar eigen logica verstrikt. Als de winterzonnewende de overwinning van het licht op de duisternis inhoudt, moet de zomerzonnewende dan worden gezien als de overwinning van de duisternis op het licht? Met vieren van een half jaar droefenis in het vooruitzicht, waarbij een seksueel getinte interpretatie mogelijk is op elk gewenst tijdstip?”

(Hugo Antonissen: ‘Alchemistische symboliek in de tempel – Het Grote Werk van transmutatie en loutering’)

 En verder onder meer:

Willem Verstraaten: ‘De bouw- en lichtsymboliek van Studio Drift – Kathedralen voor een nieuwe tijd’

 Ted Stravers: ‘Met het enneagram op zoek naar het licht – Persoonlijkheidsprogramma voor maçonnieke groei’

 Gerdien Ilmer enMichel Vrancken: ‘Kleine loges zijn soms koplopers – Profiel van het Groot Oosten van Luxemburg’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 40 euro (of 37,50 bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan via de website, www.ritusentempelbouw.nl.