THOTH MAART 2020 – Dromen tussen aarde en hemel

De loge houdt het menselijk bestaan een universele spiegel voor.

Vrijmetselarij biedt de ruimte om virusvrij te dromen tussen aarde en hemel, tussen actuele wereldse uitdagingen en toekomstperspectieven die de menselijke grenzen te buiten gaan. Het Azuren Gewelf boven het ritueel nodigt uit tot de hemel te reiken; die hemel is vrijelijk te zien als beeld voor welk menselijk ideaal dan ook, voor jood en moslim, christen en hindoe, godloochenaar en ietsist, ‘boomer’ en ‘millennial’.

Op aarde verrichten wij onze arbeid met al onze menselijke tekortkomingen, maar ook met onze hoogste aspiraties. Van ‘Antients’ tot ‘Moderns’, van brave burgers tot provo’s, van esoteristen tot praktisanten, van monarchisten tot republikeinen, van masculien tot feminien, van Oosten tot Westen: loges bestrijken het breedst mogelijke spectrum van menselijke zingeving en levensinvulling.

Wie de comfortabele clubfauteuil zoekt is er even welkom als wie frontloge wil zitten bij de film van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het maçonniek culturele tweemaandelijkse magazine Thoth is daarbij een multiculturele en interobediëntiële programmagids.

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer: 

“Tijdens de nieuwe hippiegolf van de jaren 2050 werd ‘Europa’ opeens weer sexy. De versterkte Europese Unie wist te voorkomen dat de populisten een Europese eenheidsmacht gingen vormen. En het heeft het zich met hand en tand verzet tegen de desintegratie van de rechtsstaat.”

(Johan Wissema: ‘Het vijfhonderdduizendste lid’) 

“Ik denk dat we voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid nagenoeg verplicht zijn om mondiaal te denken, dat wil zeggen om op een verstandige en niet vooringenomen manier met de enorme diversiteit in de mensheid rekening te houden.”

(Rik Pinxten: ‘Het Center of Union als werkwoord’) 

Het onderweg zijn, met elkaar en met jezelf, leidt voor mij steeds opnieuw tot intense ervaringen: momenten van diepe ontreddering gaan hand in hand met ultieme schoonheidsbelevingen. Ze komen me tegemoet op mijn weg.” 

(Ingrid de Bonth: ‘Rituelen op ons pad’) 

“Beschouwden historici de periode van het fin-de-siècle eertijds als een overgang naar maatschappelijke decadentie, recent historiografisch onderzoek spreekt liever over een constructief tijdperk, product van een energieke burgerij en een maatschappij vol hoop op een goede toekomst.”

(Guy Liagre: ‘Maçonniek naturisme in grensverleggende tijd’) 

“Een mens wil geen willoze steen zijn. Hij neemt hamer en beitel ter hand en slaat zichzelf verdwaasd  in stukken. Hij wil een ander zelfbeeld en kan die wens niet anders vervullen dan door een definitief en onomkeerbaar besluit. Hij zoekt een ander en beter houvast.”

(Willem G. Ket: ‘De spitssteen en de kleine lichten’) 

“In 2012 werd het fundament geschetst voor wat nu loge Danú in ’s-Hertogenbosch is. Het begon met vrijmetselaren die lid waren van een vrouwenloge in België. Nu is het een zelfstandige loge met een eigen tempel. Drie vrijmetselaren van het eerste uur blikken terug.”

(Annelies Cuijpers: ‘Van alle metalen ontdaan’) 

 “Vrijmetselarij is een idee, van een broederschap van mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten omdat zij opgesloten zaten tussen de muren van verschillende kerkgenootschappen. Heeft de secularisering die muren gesloopt, toch blijft de idee van de broederschap rechtop.”

(Jef Asselbergh: ‘De traditie is een lijst, maak zelf het schilderij’) 

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl.