THOTH MEI 2020 Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Nieuwe orde in wording in het universum: het sterrenbeeld Cassiopeia op elfduizend lichtjaar.

Naar een heerlijke nieuwe wereld?

Geen onderwerp waarover nu zo uitputtend wordt gecompareerd dan de toekomst na pandemie en onvermijdelijke recessie. Dystopie of utopie? Het antwoord komt natuurlijk op óns aan. In het nieuwe nummer van het tweemaandelijkse maçonniek-culturele magazine Thoth dat komende week verschijnt, worden mogelijke contouren van een nieuwe orde in wording geschetst.

Regeert ‘Big Brother’ de loge? Vinden comparities alleen nog virtueel plaats? Kunnen robots met AI vrijmetselaar worden? Is de aarde voor ruimte-emigranten een nog nauwelijks waarneembaar stipje in het universum geworden?

Ook de lezers van Thoth worden uitgedaagd hun visie op de wenselijke dan wel onvermijdelijke toekomst te formuleren: in de komende nummers van dit door een kroonvormig virus geteisterde jaar is steeds ruimte voor hun futuristische visioenen in de vorm van essay, kort verhaal, schotschrift, scenario of ritueel. Word dus deelnemer:

www.ritusentempelbouw.nl

Uit het nieuwe nummer:

“Een democratische samenleving is iets anders dan een staat waar de helft-plus-één in een zonder echte persvrijheid ‘gekozen’ parlement regeringsvoorstellen fiatteert. De kwaliteit van de meningsvorming van de burgers, hun mogelijkheden om het koren van de ware feiten te scheiden van het kaf van ‘fake news’, dat alles is cruciaal.”

(Willem S. Meijer: ‘Maçons, op pad voor een ‘decent society’!’)

“De nieuwe omstandigheden die jammer genoeg voor velen onder ons voor een onaangenaam lange duur zullen gelden, dwingen ons tot nadenken over de relatie tussen vernieuwing en traditie. Is traditie voortdoen zoals vroeger, zo mogelijk op zoek naar hoe het vóór vroeger was?”

(Jef Asselbergh: ‘Is er iets tussen u en mij?’)

“Natuurlijk moeten standpunten, tradities, ritualen, symbolen, procedures en werkwijzen kunnen blijven meegroeien, en zeker geen heilige dogma’s worden. Een loge biedt het podium bij uitstek om ook over vrijmetselarij te compareren en je idealen te toetsen.”

(Rein Rentema: ‘Het doel van de maçonnieke arbeid in crisis’)

“De digitale maatschappij vol sociale media heeft het venster op de wereld breed opengezet en wat zich vroeger eerder in het verborgene afspeelde, staat nu volledig op de bühne. Dit vraagt om een analyse van hoe de mens nu als seksueel wezen in elkaar steekt.”

(Piet Hoebeke : ‘Naar een genderdiverse loge?’)

Het is niet alleen mogelijk en toegestaan maar zelfs zeer gewenst en noodzakelijk om, sprekend over dé vrijmetselarij, stil te staan bij de maatschappelijke betekenis ervan. Noem het engagement of betrokken vrijmetselarij.”

(Karel Musch: ‘Niemand is een eiland’)

“Her en der klinken tal van stemmen hier en nu opnieuw luide, en brengen ‘leven in de maçonnieke brouwerij’, en brengen het zoeken naar actualisering ervan onder de aandacht van velen.”

(Hugo De Cnodder: ‘Beweging naar soevereiniteit’)

“Als de pavloviaanse verbroedering in tijden van coronitis voorbij is, gaan we over tot nieuwe hypes of de orde van de dag. Gaat de loge daarin een rol spelen? Laten we nu eens het goede voorbeeld geven. Laat de vrijmetselarij vernieuwend, verjongend en verbindend uit de crisis komen!”

(Willem Verstraaten: ‘Tussen myopia en Cassiopeia’)

Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!

www.ritusentempelbouw.nl