Ontmoeting in stijl

“De vrijmetselaar werkt niet in het veilige vacuüm van de museumzaal, maar in de dynamiek van de eigen tijd, met intermenselijke ontwikkelingen die wel echo’s uit het verleden oproepen, maar die ook altijd weer uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden op de aloude levensvragen. De stijl van de vrijmetselarij wordt gekenmerkt door de actieve bereidheid de ander te ontmoeten. Maar als die anderen nu eens geen boodschap hebben aan onze houding van broederschap? De tolerantie waarop wij ons laten voorstaan, is meer dan het ongeïnteresseerd en vrijblijvend verdragen van mensen die nu eenmaal in de buurt zijn. Dat zijn lang niet allemaal mensen van goeden wil, zoals het wereldnieuws van de afgelopen maanden weer eens overvloedig liet zien, soms op een wijze waarvoor je liever de ogen zou sluiten.

“Het grootste struikelblok voor broederschap is het eigen gelijk. Hoe meer dat eigen gelijk in handen gelegd wordt van een onverdraagzame en onbarmhartige god, hoe wreder de methoden om het op te leggen aan diegenen die er milder gestemde geestelijke autoriteiten op nahouden. Maar met het mes, de mitrailleur of de guillotine afgedwongen geloof is een vrij man van goede naam onwaardig, en juist in de strijd tegen de terreur van het eigen gelijk hebben vrijmetselaren vaak een beslissende rol gespeeld.” 

 (Willem Verstraaten: ‘De kunst van de ontmoeting – Over het struikelblok van het eigen gelijk’)

 “De stijl der vrije metselaren zou niet uitsluitend uiterlijk vertoon moeten zijn. Natuurlijk, het is grappig om elkaar aan een specifiek taalgebruik te herkennen, aan een manier van handelen in de samenleving, aan een waardigheid in de comparitie en een beleving in de open loge. En de eigen stijl van loges is maar wat charmant en vooral interessant, waarbij visiteren zo verrijkend kan zijn. 

“Maar de stijl der vrijmetselaren is méér; het is een uniek systeem waarbij de mens door een drietal inwijdingen te ondergaan dichter bij zijn oorsprong en bestemming kan komen, en dat binnen een fascinerende mythe. Tijdens de St.-Jansfeesten, Zomer- en Winter-St.Jan, volgt er in sommige loges een verwijzing naar de mythe. Tussen haakjes, de juistheid volgens de traditie van de plaats van de mythe binnen onze werkwijze, laat ik in deze beschouwing buiten de discussie. De vraag wat de juiste traditie is, en in hoeverre we ons daaraan moeten (blijven) conformeren, vereist een andere behandeling en benadering.”

(Henk Masselink: ‘De stijl der vrije metselaren – Een poging tot synthese’)

“Wie de moeite doet om het maçonnieke landschap uitgebreider te doorkruisen, en hier en daar halt houdt om gesprekken te voeren en enig studie- en onderzoekswerk op dit vlak te verrichten, komt snel tot de vaststelling dat diepgewortelde vooroordelen, beangstigende simplismen en een gebrek aan wederzijds respect een verkeerd begrepen samenhang schragen. Mag dat worden beschouwd als een onaanvaardbare contradictie in een genootschap dat voorwendt een ethisch referentiekader aan te reiken?

“Gehakketak over particulariteiten maskeert de kern van de zaak, misbruikt als het ware het maçonnieke jargon/project voor neven- of ondergeschikte materies. De Dag van Ontmoeting 2015 wil bewust poorten openen voor die vrijmetselaren die de ándere fundamenteel in zijn of haar waarde laten en die menen dat elke ingewijde broeder en zuster als gelijkwaardig in zijn of haar maçonnieke beleving moet worden geacht, waarbij mag verwacht worden dat dit respect wederzijds is, wars van welk militantisme dan ook. Om de oprechtheid van zo’n bedoeling in de hand te werken, worden op 7 maart 2015 dan ook alle graden, titels, functies en zeker regalia bewust achterwege gelaten: men ontmoet elkaar in alle eenvoud en oprechtheid als ingewijden uit verschillende maçonnieke culturen, actief in een of andere arbeidsplaats in Nederland of België.”

(Hugo De Cnodder: ‘Op zoek naar eendracht – Ontmoeting van veelsoortige Nederlandse en Belgische vrijmetselaren’)

En verder onder meer:

Lars van Eesteren: ‘De West-Europese stijl van de vrijmetselarij –  Zonder studie wordt de beleving inhoudsloos’

Jan-Willem Verberne: ‘Navigatiesymboliek – De nauwe relatie tussen licht en bouw’

David Vergauwen: ‘Chansons, cantates & cantiques – Brusselse maçonnieke muziek uit de negentiende eeuw’

Ook zesmaal per jaar ingewijd worden

in de geheimen van de vrijmetselarij?

Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 37,50 euro (of 35 euro bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk.