Rituelendag 2018 – HET EEUWIGE WESTEN

HET EEUWIGE WESTEN

Rituelendag 2018: het oordeel voorbij?

“Onze kaarten hebben we achtergelaten,

ergens, niet boos, niet weemoedig:

ze vertelden ons wat we al wisten,

waar we vandaan kwamen.

Niet waar we waren.”

(Rutger Kopland: “Verder” (fragment), in: Dit uitzicht, 1982)

Als vrijmetselaars en weefsters bouwen we aan de Tempel der Mensheid en weven we aan het Grote Weefwerk. Daarmee hebben we een opdracht aanvaard die nooit eindigt, namelijk beter mens worden. Bewust en onbewust arbeiden we constant verder, het ene moment beter dan het andere. We zijn daarbij onderdeel van iets wat onszelf te boven gaat. We beseffen dat onze eigen steen of draad nooit perfect zal zijn en vragen ons steeds af hoe we ons verhouden tot onszelf, tot de ander en tot de wereld waarin we leven.

Wat betekent dit alles voor de manier waarop we onze opdracht concreet vormgeven in het Westen? Dat “eeuwige” Westen met al zijn dilemma’s, zijn grote vraagstukken en zijn dualiteiten? Hoe kunnen onze ritualen ons helpen om vrijmetselaar of weefster te zijn niet alleen in woord maar vooral ook in daad? Zodat we niet in de valkuil stappen van de ‘maçonnieke dissonantie’: rituele woorden en handelingen, zonder consequenties voor de daden in het westen…

Tijdens de Rituelendag, op zaterdag 23 juni 2018, te Bilthoven (Huize Het Oosten), staan we uitgebreid stil bij de reikwijdte van broeder- en zusterschap. We zijn verschillend van elkaar in gedachten, meningen, overtuigingen, gedragingen. Er zijn onderlinge tegenstellingen, maar we zijn verbonden in broeder- en zusterschap. Wat houdt broeder- en zusterschap eigenlijk in? Waarop spreken we de ander aan en hoe gaan we om met verschillen? En wat betekent in dezen: ‘Op U komt het aan’? Vanuit integriteit en verbinding wel of juist niet het gesprek met de ander aangaan?

Het zichtbaar maken van verschillen kan spanning oproepen. Dit krachtenveld kan constructief gebruikt worden. We onderzoeken hoe onze werkwijze handvatten geeft om oordelen uit te stellen, perspectieven toe te voegen en verschillen bespreekbaar te maken. Want als we voorbij het oordeel komen, kunnen we de dezelfde dingen op een andere manier ervaren. Onze rituelen helpen ons om verschillende percepties inzichtelijk en invoelbaar te maken. We leren hoe we kunnen omgaan met dualiteiten, om van daaruit steeds naar eenheid te streven. We beitelen en kaarden, we voegen onze stenen en draden samen met een creatieve spanning en we blijven steeds op zoek naar Schoonheid. Gedurende de dag zal er gewisseld worden tussen de rituele ‘binnenwereld’ en de ‘buitenwereld’ die wij het Westen noemen. Met als doel de kracht van onze werkwijze daadwerkelijk in te zetten bij onze arbeid in de wereld. Want dat hebben wij onszelf en het Eeuwige Westen te bieden! “Niet boos, niet weemoedig”, maar op basis van waar we nu zijn en waar we samen naar toe willen.

Heel graag tot ziens op 23 juni!